Τα  μέλη του  Τ.Ο.Ε.Β  ψηφίζουν  με βάση τους Κτηματολογικούς  Καταλόγους  που οριστικοποιούνται ύστερα  από την εξέταση των  ενστάσεων  με  πράξη του Δ.Σ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Οι ψήφοι σύμφωνα  με το άρθρο  10 παρ.4 του εγκεκριμένου καταστατικού  του Οργανισμού και του νόμου 2538/1-12-1997 , άρθρο 7 ,που είναι συνάρτηση των στρεμμάτων που κατέχει το κάθε μέλος, ακολουθούν τον παρακάτω  πίνακα :

ΑΠΟ     5          ΕΩΣ      20         ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ     1          ΨΗΦΟΣ

ΑΠΟ     20,1      ΕΩΣ      50         ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ     2          ΨΗΦΟΥΣ

ΑΠΟ     50,1      ΚΑΙ  ΠΑΝΩ   ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ         3          ΨΗΦΟΥΣ

Ομάδα  ιδιοκτητών – μελών  που  κατέχει συνολικά πέντε(5) στρέμματα , δικαιούται μιας (1) ψήφου και ορίζει τον εκπρόσωπο  της  στη  Τοπική Συνέλευση, ύστερα από γραπτή δήλωση της ομάδας που απαρτίζουν οι ιδιοκτήτες – μέλη  προς την Εφορευτική Επιτροπή της Τοπικής Συνέλευσης.

Ως αρχή της ψηφοφορίας ορίζεται η ώρα έναρξης της Τοπικής Συνέλευσης  που κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δικτύου , αφού στη  Συνέλευση  αυτή αποκλειστικό και μοναδικό θέμα είναι ΜΟΝΟ η εκλογή των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

 

Γίνεται ανάγνωση των ονομάτων των καταστάσεων ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία  (ΜΙΣΟΙ + ΕΝΑΣ ) τότε προχωρεί στον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή των εργασιών της εκλογής (ΠΡΟΕΔΡΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟ –  (2) ΔΥΟ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ ).

Άλλως αναβάλλεται για την ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα παρόντων οσονδήποτε μελών .Δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η πλειοψηφία (ΜΙΣΟΙ + ΕΝΑΣ )της πρώτης ημέρας και η εφορευτική επιτροπή ,που καθορίζεται εκ νέου ,προχωρεί κανονικά στην ψηφοφορία .

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και όχι άλλο μέλος της οικογένειας τους.

Όποια μέλη του Οργανισμού οφείλουν αρδευτικές εισφορές ,δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του καταστατικού.

Εάν ένας ψηφοφόρος γράψει περισσότερα ονόματα από όσους Αντιπροσώπους εκλέγει το Αγρόκτημα –τότε – το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται αλλά διαγράφονται οι τελευταίοι που γράφτηκαν σ’ αυτό. Επίσης ο ψηφοφόρος μπορεί να γράψει στο ψηφοδέλτιο από έναν (1) μέχρι του ολικού αριθμού των Αντιπροσώπων  που εκλέγονται στο Αγρόκτημα .

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Εφορευτική Επιτροπή της Τοπικής Συνέλευσης (ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ- ΔΥΟ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ ) δέχονται υποψηφιότητες οι οποίες αναγράφονται στον πίνακα κατά σειρά υποβολής της υποψηφιότητας. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να δεχτεί και Ομαδική υποψηφιότητα Αντιπροσώπων ( κοινό ψηφοδέλτιο ομάδος ) υποχρεούται  όμως να αναγράψει όλους τους αντιπροσώπους στον πίνακα .

Εάν τοπική Συνέλευση Αντιπροσώπων εκλέξει λιγότερους Αντιπροσώπους των όσων αναγράφονται στην δύναμη του Αγροκτήματος  - Τακτικούς ή Αναπληρωματικούς  - τότε αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα ,στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση για την συμπλήρωση του αριθμού των Αντιπροσώπων ,παρόντων οσωνδήποτε μελών.

Η ψηφοφορία θα γίνει στον χώρο που καθορίστηκε και ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση της Τοπικής Συνέλευσης. Για την διαφύλαξη του απορρήτου και της μυστικότητας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή :

1ον Θα χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτια λευκού χρώματος οι διαστάσεις των οποίων θα είναι το μισό μιας κόλλας Α4. Εκτός της ΝΙΓΡΙΤΑΣ που θα χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτια λευκού χρώματος οι διαστάσεις των οποίων θα είναι μιας κόλλας Α4.
2ον Θα χρησιμοποιήσει φακέλους λευκού χρώματος που θα είναι σφραγισμένοι στο δεξιό πάνω άκρο , με την σφραγίδα του Οργανισμού.
3ον Θα χρησιμοποιήσει παραβάν εντός των οποίων θα εισέρχονται οι ψηφοφόροι για την αναγραφή  των ονομάτων  των υποψήφιων της προτίμησης τους.

Η διάρκεια της ψηφοφορίας θα είναι αυτή που αναγράφεται στην πρόσκληση.

Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την διάρκεια της ψηφοφορίας και μετά την λήξη της ,εφόσον διαπιστώσει ότι μελή του αγροκτήματος θέλουν να ψηφίσουν .

Η περίπτωση αυτή ανάγεται στη αποκλειστική δικαιοδοσία της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία και καθορίζει τον χρόνο παρατάσεως της ψηφοφορίας.

Οι τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών των Τοπικών Συνελεύσεων υποβάλλονται  στο Ειρηνοδίκη  της περιοχής ,μέσα σε τρεις (3)ημέρες από την ημέρα σύγκλησης της Τοπικής Συνέλευσης και εκδικάζονται από τον κ Ειρηνοδίκη εκ των ενόντων οριστικώς και ανεκκλήτως ,εντός δέκα (10) ημερών.