Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει προς το σώμα τον υποψήφιο αντιπρόσωπο στον ΓΟΕΒ Πεδιάδας ΣΕΡΡΩΝ που είναι ο :

Σαουλίδης Θεόφιλος του Αντωνίου

Στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία και με αλφαβητική σειρά ψηφίζουν οι αντιπρόσωποι . Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής .

Ψηφίσαν 61
Έγκυρα 61
Άκυρα-Λευκά 0


Ο μοναδικός υποψήφιος Σαουλίδης Θεόφιλος του Αντωνίου έλαβε 17 ψήφους Κατά συνέπεια Αντιπρόσωπος στον ΓΟΕΒ Πεδιάδας ΣΕΡΡΩΝ εκλέγεται με 17 ψήφους ο Σαουλίδης Θεόφιλος του Αντωνίου. Ο παραπάνω εκλεγείς δήλωσε ότι αποδέχεται την εκλογή του ως αντιπροσώπου στον Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδας ΣΕΡΡΩΝ.